viagra-onlinetop.com

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน(Career Guidance and Employment)

อาชีวะชน คนสร้างชาติ

Home

งานแนะแนวอาชีพฯ(คำชี้แจง) กดแป้น Ctrl+/Ctrl- (เพิ่ม/ลดหน้าจอ)

      เว็ปนี้สร้างเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของงานแนะแนวที่ปฏิบัติตามกรอบงาน ซึ่งประกอบไปด้วย
          1.การปฐมนิเทศ + คู่มือนักเรียน นักศึกษา
          2.กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
          3.งานทุนการศึกษาประจำปี และทุนอื่นๆ
          4.งานแนะแนวการศึกษาต่อ
          5.งานติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
          6.โควตาศึกษาต่อ
          7.การปัจฉิมนิเทศ

     ข้อมูลบางส่วนที่ได้ปฏิบัติ อาจมีความเกี่ยวข้องกับส่วนงานอื่นๆ เช่น แผนกวิชาต้องการทราบว่านักเรียนของแผนกวิชาได้รับทุนการศึกษาจำนวนเท่าใด มีใครบ้าง
การติดตามผู้จบซึ่งแผนกวิชาก็ต้องการทราบว่านักเรียน นักศึกษาของแผนกจบแล้วไปทำอะไร     
     ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนี้ ผู้ต้องการสามารถคัดลอกไปใช้ได้   การสืบค้นข้อมูลเพียงเลือกหัวข้อปีที่ต้องการ และเลืิอกส่วนของข้อมูลที่ต้องการ   

งานแนะแนวฯหวังว่่าการจัดทำข้อมูลลักษณะนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับส่วนงานต่าง ๆ ได้ตามสมควร

                                                                                                                  งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
                                                                                                                              ธันวาคม 2560